Om afdelingen

Principper for pædagogisk tilgang:

 • Mindre grupper; I det omfang det giver mening for det enkelte barns/børnegruppens udvikling/læring tilstræber vi at arbejde med børnene i mindre grupper.

 • Engagement og involvering; understøtte barnets interesse, nysgerrighed og eksperimenteren ved at stille undersøgende og opfølgende spørgsmål. (Gå foran, ved siden af, bag ved barnet)

 • Rollemodel;Trivsel og læring styrkes gennem samspil med og relationer til gode rollemodeller.

  Social understøttelse; Trivsel og læring forudsætter varme og nære relationer, som understøttes gennem tydelighed og anerkendelse i kommunikationen.

 • Systematisk; Der skabes de bedste forudsætninger for læring og udvikling, når barnet mødes af udfordringer, som præsenteres i en systematisk rækkefølge.< >; Med udgangspunkt i barnets nærmeste udviklingszone skabes der rammer, som giver barnet den nødvendige støtte i videre udvikling.< > og målrettet; Barnet skal kende proces og mål inden en aktivitet går i gang. Efter en proces samles der op på, hvad børnegruppen har udforsket, oplevet og lært.

  Forældreinddragelse; Smittemodellen for temaperioden indeholder et fast punkt under ”Tiltag”; hvor vi anbefaler og kommer med ideer til, hvad der kan gøres i hjemmet. Dette for at understøtte den læringsproces, som er i gang omkring barnet/børnegruppen. På Tabulex orienterer vi løbende om børnenes læring, med henblik på at bygge bro mellem børnenes læring i institutionen og i hjemmet.

Udover dette har vi:

Bedsteforældredag – for børnehavebørnene

Vi inviterer barnets bedsteforældre til at komme en formiddag i maj/juni og være med i børnehaven. Vi planter vores højbed til med planter/blomster medbragt af bedsteforældrene – børn og bedsteforældre hjælper hinanden med dette. Bedsteforældrene har medbragt frokost, som indtages på legepladsen. Det er en hyggelig dag, med ro, overskud og hygge overalt, selv om vi er rigtig mange mennesker i institutionen den dag.

 • Månedlige syng-sammen-formiddage med udvalgte sange, som alle øver i en given periode.
 • Sommerfest planlagt i fællesskab med forældrerådet
 • Påskefrokost for børnene i både vuggestue og børnehave
 • Forældreråds-kaffe i efteråret; mulighed for at træffe forældrerådet og de andre forældre over en kop kaffe.
 • Diverse årstidsaktiviteter; høst tema; forårs såning mm.
 • Jule-aktiviteter; julefrokost, jule-forældrekaffe, jule-gudstjeneste, fremstilling af hemmeligheder & juleture.